Beleidsplan

 

 

Beleidsplan 2013-2017

 

1. Inleiding

In 2008 werd Stichting De Belevenis opgericht met als doel dementerende ouderen, mensen met een ernstige meervoudige handicap en ernstig zieke kinderen, alsmede hun ouders, familieleden en begeleiders een veilige en zintuigprikkelende uitgaansgelegenheid te bieden. Hiertoe werd ‘De Belevenis’ gecreëerd, een reizende attractie (in een tent; een soort circus) die op verschillende locaties in Nederland heeft gestaan, zoals Amsterdam, Heel, Rotterdam, Groningen en Arnhem.

In 2011/2012 is onderzocht of het mogelijk zou zijn de Belevenis continu aan te bieden op een vaste locatie. Daartoe is op 1 augustus 2012 Stichting De Nieuwe Belevenis (hierna: ‘Stichting’) opgericht. De Stichting voert overleg met Siza en de gemeente Arnhem over een permanente locatie in Arnhem (nabij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum). In het voorjaar 2017 is met Siza een gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

De rechtsvorm van de Stichting heeft als voordeel dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd. Een kopie van de statuten is bijgevoegd (bijlage 1).

 

 2. Doelstelling

De Stichting heeft de volgende doelen:

 • Het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van, het bieden van zorg aan en het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met een ernstig verstandelijke en/of meervoudige handicap, diep dementerende ouderen en zeer ernstig zieke kinderen; en
 • Het fungeren als kenniscentrum voor kennisinstituten, belangenverenigingen en producenten die op het niveau van inspiratie, ontwikkeling en fundamentele kennis de opgedane ervaring kunnen gebruikten, en al hetgeen met voorgaande verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht dit doel te bereiken, onder meer, door:

 1. Het doen realiseren en exploiteren van een permanente belevingsomgeving, waarin de zintuigen van bovengenoemde doelgroep op een zodanige wijze worden geprikkeld dat daarmee een positieve invloed op hun welzijn wordt bewerkstelligd;
 2. Het ontwikkelen of laten ontwikkelen van een creatief- en bouwkundig concept op basis van eerder opgedane ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van zorg en welzijn; en
 3. Het inrichten van een compacte organisatie in samenwerking met een aan de stichting verbonden vrijwilligersorganisatie, en al hetgeen met voorgaande verband houdt, of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

 

3. Fondsenwerving

De middelen van de Stichting zullen worden opgebouwd door:

 • fondsenwerving, subsidies, giften, sponsorbijdragen en donaties
 • erfstellingen en legaten
 • vergoedingen voor door de Stichting uitgeoefende werkzaamheden
 • andere baten

De kosten van het beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. Tot op heden zijn er niet of nauwelijks kosten gemaakt voor de werving van gelden.

De Stichting heeft eind 2016 het initiatief genomen voor een structureel plan van aanpak ‘Fondsenwerving, ontwikkeling accommodaties, ruimtelijke omgeving & creatie attracties, doorontwikkelen format, cross mediale branding & marketing communicatie’. De Stichting is daarvoor een samenwerking aangegaan met Urban Crossovers uit Rotterdam. Eind 2017 is het plan beschikbaar. De kosten voor de ontwikkeling van het plan van aanpak worden door het VSB fonds ondersteund.

In samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie, gevestigd in ‘s Gravenhage zal de Stichting doelgericht partijen betrekken bij de financiering en uitvoering van het structureel plan van aanpak.

 

 4. Fondsenbeheer

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenkingen op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd.

 

5. Schenkingen/bestedingen

Het voornemen bestaat dat de schenkingen en andere beschikbare fondsen en het netto resultaat in hun geheel (doch minstens voor 90%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgende jaren worden gebruikt voor projecten die vallen binnen de doelomschrijving van de Stichting.

De Stichting houdt niet meer reserves aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting.

 

6. Werkzaamheden / Doelgroepen

De werkzaamheden en focus van de Stichting richten zich momenteel op de volgende projecten:

 • Tot stand brengen en exploiteren van de permanente locatie;
 • Vanaf 2013 de exploitatie van de Mini-Belevenis als onderdeel van de vaste locatie en vanaf 2017 de exploitatie van de Belevenistheaters

Naast een kleine staf werkt de Belevenis veel met vrijwilligers. Zij vervullen de rol van

gastvrouw/gastheer. De gasten komen met een begeleider van de zorgorganisatie en/of met hun familie. De Stichting biedt ook werkervaringsplekken (leer/werktraject) voor mensen met een beperking.

Er worden nog weinig activiteiten ten aanzien van het fungeren als kenniscentrum ontplooid. Naar verwachting zal dit parallel aan de verdere realisatie van de permanente Belevenis verder worden ontwikkeld.

 

7. Administratie en financiële zaken

In de bestuursvergaderingen worden de bestedingen besproken en afgestemd. Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden geadministreerd door de penningmeester. De uitgaven worden goedgekeurd door de projectleider alvorens de penningmeester de betalingen uitvoert. Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van Stichting opgesteld en conform de Anbi-verplichtingen worden gepubliceerd.