Jaaroverzichten 2012 – 2015

2015

In 2015 heeft op basis van de in 2014 uitgewerkte plannen vooral in het teken gestaan van de fondsenwerving. Na het toekennen In de tweede helft van 2015 kon – na toekenning van een belangrijke donatie van het VSB-fonds – begonnen worden met de uitwerking van twee beleeftheaters.. Het bestuur heeft in 2015 tien keer vergaderd.

Fondsenwerving was een eerste speerpunt. In dit kader zijn er veel contacten met verschillende fondsen en bedrijven gelegd. Een belangrijke mijlpaal was dat na veel voorbereiding op 2 oktober 2014 er een aanvraag voor een substantiële bijdrage bij het VSB fonds werd ingediend. Eind april (dd 30-04-2015) ontving de stichting een positief besluit op deze aanvraag. Na overleg is op 16 december 2015 een aanvraag voor het buitengebeuren ingediend bij de NSGK.

Meteen na de toekenning van de donatie van het VSB-fonds is begonnen met de uitwerking van twee beleeftheaters: Het Reis theater en Atelier theater. Bij deze uitwerkingen zijn ook de toekomstige mogelijke gebruikers ingeschakeld; met hen worden onderdelen getest. Naast het uitwerken van deze belevenistheaters is met bureau Buiten uit Utrecht ook gewerkt aan de ontwikkeling van de buitenomgeving . in het uitgewerkte concept zijn zowel een tuintheater als belevenistuinen geprojecteerd.

De Mini-Belevenis mocht in 2015 ook van de nodige belangstelling genieten. Naast gebruik door instellingen en particulieren uit Nederland was er ook belangstelling uit het buitenland, vooral uit Duitsland.

Met SIZA als eigenaar van het terrein en de daarop aanwezige gebouwen is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Deze zal in 2016 worden afgerond en getekend.

Jaarrekening en balans 2015


2014

Het jaar 2014 stond vooral in het kader van het uitwerken van de plannen en fondsenwerving. Het bestuur heeft in 2014 tien keer vergaderd.

Op basis van de concepten zoals die verwoord zijn in het Belevenisboek zijn in overleg met bureau Tinker uit Utrecht een drietal theaterconcepten uitgewerkt. Deze belevenistheaters zijn gepositioneerd in een aantal voormalige dienstwoningen op het ’s Koonings Jaght terrein in Arnhem/Schaarsbergen die Stichting De Nieuwe Belevenis voor haar permanente locatie gekozen heeft.

Naast het uitwerken van deze belevenistheaters is met bureau Buiten uit Utrecht verder gewerkt aan de ideeën over de inrichting van het totale terrein. Dit bureau heeft tevens in opdracht van de stichting Siza (die eigenaar van het terrein is) een totaal masterplan voor het gehele gebied opgesteld. In dit masterplan is de opzet van de Belevenis verwerkt.

Fondsenwerving was een tweede speerpunt. In dit kader zijn er veel contacten met verschillende fondsen en bedrijven gelegd. Een belangrijke mijlpaal was dat er na veel voorbereiding op 2 oktober 2014 een aanvraag voor een substantiële bijdrage bij het VSBfonds is ingediend. In het eerste kwartaal 2015 verwacht de stichting een besluit op deze aanvraag.

De Mini-Belevenis mocht in 2014 veel belangstelling genieten. Naast gebruik door instellingen en particulieren uit Nederland was er ook belangstelling uit Frankrijk en vooral ook uit Duitsland.

Klik hier voor de jaarrekening 2014


2013

Door middel van een bijdrage van het VSBfonds kon in een deel van een voormalige sporthal op het terrein van ’s Koonings Jaght te Schaarsbergen de Mini-Belevenis gerealiseerd worden. Op  21 november 2012 is deze geopend. Rond de Mini-Belevenis zijn sessies met betrokkenen georganiseerd over de verdere vormgeving en ontwikkeling. Hiervoor waren met name het conceptbureau Tinker en landschapsbureau Taken actief. Het geheel is daarna vervat in het een ontwerpboek over de Nieuwe Belevenis. Dit Belevenisboek is op 3 juni 2013 in een feestelijke bijeenkomst uitgereikt aan de toenmalige burgemeester van Arnhem Pauline Krikke.  Het boek omvat een uitgebreid toekomstbeeld van de vorm waarin de Belevenis zich in de toekomst zou willen manifesteren.

Gezien het feit dat deelname van mensen met een beperking aan de activiteiten van de Belevenis in de toekomst voor een deel afhankelijk zal zijn van bijdragen  van de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben enkele bestuursleden van de Stichting deelgenomen aan het VNG congres in Zwolle. Doel van deze deelname was met name gericht op het duidelijk maken van de inhoudelijke betekenis die de Belevenis kan hebben.

Het hele jaar is sterk beïnvloed geweest door dat de Belastingdienst de Stichting in eerste instantie niet wilde erkennen als  algemeen nut beogende instelling (ANBI). Pas na een uitgebreide bezwaarprocedure werd de Stichting begin 2014 met terugwerkende kracht als ANBI erkend.  De inhoudelijke basis van het huidige Belevenismodel wordt ondersteund vanuit wetenschappelijke hoek.

De perikelen rond de ANBI-status hebben de activiteiten rond de fondsenwerving behoorlijk vertraagd. Om vanuit het Belevenisboek naar een realisatie te kunnen komen is er een keuzewaaier gemaakt die zowel een handreiking voor sponsoren is als de fasegewijze opbouw symboliseert.

Binnen het bestuur van de Stichting vond een mutatie plaats;  de heer Henny Jacobse heeft afscheid van het bestuur genomen. Het bestuur is nog bezig aanvulling te zoeken.

Klik hier voor de jaarrekening 2013


2012

Op basis van het succes van de reizende Belevenis en een haalbaarheidsonderzoek dat door het bureau Twijnstra-Gudde uit Amersfoort in 2011 is uitgevoerd is het initiatief genomen voor een permanente Belevenis. In 2012 werd hiervoor Stichting De Nieuwe Belevenis opgericht. De Stichting is vanaf 1 augustus van dat jaar formeel als rechtspersoon ingeschreven. Met het bestuur van de voormalige Stichting De Belevenis is een overeenkomst gesloten om diverse creatieve elementen uit de reizende Belevenis te kunnen gaan gebruiken. Dit materiaal moest vooraleerst worden opgeslagen in Watergang bij Purmerend.

Na de keuze van het bestuur om de permanente Belevenis in Arnhem te vestigen is er gekeken hoe zij dit op korte termijn al wat handen en voeten zouden kunnen geven. Hierbij is het idee van de Mini-Belevenis geboren. Middels een bijdrage van het VSBfonds kon in 2013 deze voorziening in Schaarsbergen/Arnhem gerealiseerd worden.

Klik hier voor de jaarrekening 2012